Privacy statement burgh.ikwilmobiliteit.nl

Ikwilmobiliteit.nl (hierna “IkwilMobiliteit”) is onderdeel van Amega Groep B.V. (hierna “Amega”). In dit privacy statement beschrijft IkwilMobiliteit hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

 

Amega Groep B.V.
Hans van der Linden Financieel directeur
Laan der Verenigde Naties 95
3316 AK Dordrecht
Tel. 078-6321370
Kvk nummer: 24330162

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

IkwilMobiliteit verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten of onze producten heeft aangeschaft en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. IkwilMobiliteit respecteert uw privacy en beschermt de persoonsgegevens die u met ons deelt. IkwilMobiliteit verwerkt de onderstaande persoonsgegevens van u:

 • Naam en adres
 • Contactgegevens (telefoon, email)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Financiële (facturerings)gegevens
 • Klantnummer (ID)
 • Chassisnummer voertuig
 • Kenteken voertuig
 • Andere relevante (ongestructureerde) gegevens als aangeleverd door betrokkene zoals de e-mails die u stuurt aan ons.

 

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

IkwilMobiliteit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden.
 • Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling.
 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van de importeur, het afhandelen van klachten en verzoeken.
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk behorende dealers/servicepartners om proactief contact met gebruikers op te nemen in het kader van voertuiggebreken of –storingen of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices.
 • Het uitvoeren van eigen marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren.
 • Het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma.
 • Het versturen van commerciële berichten en het voeren van direct marketingcampagnes.
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen.
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten.
 • Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie.
 • Het bieden van diensten op het internet.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze overeenkomsten.
 • Of in verband met andere doeleinden bijvoorbeeld prijsvragen. Dan wordt dat aangegeven op of rond het moment waarop de persoonsgegevens worden verzameld.

Hoe lang wij gegevens bewaren

IkwilMobiliteit zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld of voor naleving van wettelijke verplichtingen. Wij hebben een bewaartermijnenbeleid waarin wij bepalen hoe lang gegevens bewaard mogen worden.

 

Delen met derden

IkwilMobiliteit deelt uw persoonsgegevens met derden voor het uitvoeren van

een overeenkomst of andere wettelijke grondslag en/of om te voldoen aan eventueel wettelijke

verplichtingen (zoals bijvoorbeeld een justitieel verzoek). Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal hetzelfde beveiligingsniveau als bij IkwilMobiliteit ten aanzien van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IkwilMobiliteit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan IkwilMobiliteit uw persoonsgegevens met uw nadrukkelijke toestemming aan andere derden verstrekken.

IkwilMobiliteit kan uw gegevens ook delen met andere bedrijfsonderdelen binnen Amega wanneer daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Indien gegevens naar het buitenland worden verzonden, is dit alleen naar landen met een passend beschermingsniveau.

 

In kaart brengen websitebezoek

Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel u een betere, snellere en veiligere browserervaring te kunnen bieden. In sommige gevallen koppelen wij daarbij cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen.

 

Benadering van betrokkenen

IkwilMobiliteit kan u benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. U heeft daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kunt doen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk insturen naar privacy@amega.nl.  Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burger servicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. IkwilMobiliteit zal zo snel mogelijk, binnen de wettelijke termijn, op het verzoek reageren.

 

Naast het recht op inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van IkwilMobiliteit of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).

 

Beveiliging en bescherming van gegevens

IkwilMobiliteit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en past passende maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als uw de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of stuur een e-mail naar privacy@amega.nl. IkwilMobiliteit heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

 

Wijzigingen

IkwilMobiliteit is gerechtigd dit privacy statement van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij adviseren de inhoud van dit privacy statement regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigen. Dit statement is voor het laatst herzien in mei 2018.